Asociația de Părinți

       Asociaţia de părinţi este o persoană juridică, constituită în condiţiile Legii nr.21/1924, având caracter neguvernamental, nonprofit, apolitic. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată. Scopul asociaţiei îl constituie reprezentarea şi promovarea atât în faţa autorităţilor, cât şi în  faţa altor persoane juridice de drept public sau privat, precum şi a oricărui alt subiect de drept, a intereselor asociaţiei, conform legii. Asociaţia va desfăşura activităţi care se referă în esenţă la realizarea de obiective educaţionale, la dezvoltarea, modernizarea, întreținerea bazei materiale a şcolii, la sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare a elevilor. Asociaţia are dreptul să colaboreze cu alte persoane fizice şi  juridice din ţară sau străinătate în vederea atingerii scopului propus.

Asociaţia are următorul obiect de activitate:

 • asigurarea unui mediu educațional necesar unui învățământ performant prin legătura permanentă cu managementul Școlii Gimnaziale Stulpicani, administrația locală, Inspectoratul Județean Școlar privind implementarea măsurilor administrative, gospodărești și de securitate a copiilor care frecventează unitatea de învățământ;
 • atragerea resurselor financiare extrabugetare;
 • inițierea și/sau susținerea proiectelor școlare la nivelul Școlii Gimnaziale Stulpicani;
 • identificarea unor parteneri viabili pentru susținerea realizării proiectelor derulate în țară și în străinătate;
 • promovarea imaginii școlii în relația cu mass -media și comunitatea locală;
 • sponsorizarea unor activități școlare și extrașcolare;
 • stimularea elevilor și a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile școlare naționale și internaționale;
 • direcționarea resurselor obținute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luând în considerare prioritățile Școlii Gimnaziale Stulpicani;
 • creșterea valorii patrimoniului școlii prin achiziționarea de material didactic modern, aparatură, cărți și reviste de specialitate;
 • schimbul de informații în domeniul învățământului cu organizații similare din țară și din străinătate;
 • sprijinirea școlii în orice alte activități;
 • dezvoltarea de proiecte privind interesele de protecţia mediului;
 • prevenirea abandonului școlar prin derularea unor programe împreună cu profesorii școlii;
 • participarea în parteneriat public privat cu administrațiile locale, județene, naționale, internaționale la realizarea proiectelor importante.

Persoanele fizice şi juridice ce vor desfăşura activitatea în cadrul sau în colaborare cu asociaţia trebuie să respecte obiectul de activitate, scopul şi regulamentele acestuia, în acest sens fiind necesară o autorizare prealabilă din partea Consiliului Director al asociaţia.

Patrimoniul iniţial va putea fi completat şi prin următoarele modalităţi:

 • cotizaţia membrilor;
 • dobânzi şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • donaţii, sponsorizări;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Documente  Asociație de Părinți

Nr.crt NUME DOCUMENT
1 Statut Asociație Părinți Vizualizează
2 Actul Constitutiv al Asociației de Părinți Vizualizează
3 Plan de Activități 2016-2017  Vizualizează